POZVÁNKA

na 58. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 29. května 2024 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

  

Úvodní přednáška se zabývá kvantovou teorií, která je s námi již řadu let, její počátky lze vysledovat do začátku 20. století. Bez kvantové teorie bychom neuměli popsat fungování polovodičových součástek, využívat jadernou energii nebo konstruovat lasery. Kvantové technologie současnosti staví na technologickém zvládnutí práce s jednotlivými objekty kvantového světa – elementárními částicemi, atomy i hmotnými objekty. Tyto technologie představují skutečně pootevřené dveře do budoucnosti techniky s potenciálem přinést zásadní paradigmatickou změnu. Senzory využívající kvantových efektů významně zpřesní měření, kvantová kryptografie a komunikace přenesou zpracování dat na kvalitativně vyšší úroveň a dopady kvantového počítání na matematiku, informatiku a prakticky všechny aspekty vědy i společnosti snad ani nelze přecenit.

Vysokoteplotní plazma je plně ionizovaný plyn o teplotě desítek až stovek miliónů stupňů. Ve vědeckovýzkumných zařízeních se zkoumá zejména za účelem přípravy řízené termojaderné fúze. K bezkontaktnímu měření parametrů jako je teplota nebo hustota plazmatu lze mj. použít mikrovlny. Jde jak o pasivní měření – radiometrii, tak i o aktivní metody – interferometrii a reflektometrii. V přednášce budou uvedeny principy měření teploty a hustoty plazmatu mikrovlnnými přístroji, bloková schémata a detaily používaných mikrovlnných zařízení

Nástroje pro elektromagnetické simulace nabízejí několik modelů pro vyšetřování efektu drsnosti povrchu ztrátových vodičů, jejich spolehlivé použití je stále náročný úkol. Na rozdíl od tradičního přístupu, kde je model kovového povrchu založen na odhadu vodivosti a měření mechanických vlastností povrchu, přednáška popíše přímou extrakci povrchové impedance materiálu z naměřených S-parametrů vhodného a dobře definovaného testovacího vzorku. Celý proces bude prezentován s ohledem na spolehlivost a robustnost celého procesu.

Pixelové detektory Timepix vyvinuté v CERNu se ukázaly jako velmi přínosný nástroj pro studium částicové fyziky. Jedním z cílů pracoviště je dostat tyto detektory i do vesmíru. Přednáška popíše tyto detektory a bude průvodcem vývoje zařízení pro vyčítání a zpracování dat z detektorů včetně nástrah a problémů.

Radiofrekvenční a mikrovlnné senzory umožňují neinvazivní monitorování procesů v lékařských, biologických a chemických aplikacích. Určení optimálního frekvenčního pásma z pohledu vzorku, který má být zkoumán, je ale často v inženýrské literatuře nejasné. Znalost molekulární struktury hmoty umožňuje predikci frekvenčních pásem, kde probíhá při biomolekulárních procesech největší změna reálné nebo imaginární části permitivity.

S růstem intenzity letecké dopravy rostou požadavky na zajištění její bezpečnosti. V současné době je řízení leteckého provozu a tím i jeho bezpečnost závislé na kooperujícím vybavení na palubách letadel, odpovídačích sekundárního přehledového radaru na palubě. Jedním z perspektivních nezávislých systémů je systém založený na bistatických primárních radarech, což jsou radary s prostorově oddělenou přijímací a vysílací částí. Fúzí několika bistatických radarů vzniká multi-bistatický radarový systém. Jednou z jeho výhod je relativně jednoduchá konstrukce, nižší cena oproti primárním radarům a variabilita nasazení z pohledu pokrývaného prostoru, Hlavní nevýhodou je velmi náročné signálové zpracování. Nejnáročnější úlohu tohoto zpracování představuje asociace dat a následné vedení cílů.

Přednáška uvádějící diskusní večer seznamuje s koníčkem zvaným radioamatérské vysílání. Bude se zabývat širokým spektrem témat - legislativou v ČR, frekvenčními pásmy, způsoby komunikace, anténami, radiostanicemi, šířením, ionosférou a sluneční aktivitou. Zmíněna bude také možnost laického vysílání radiostanicemi CB, PMR a na tzv. sdílených kmitočtech.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

 

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
HUMUSOFT spol. s r. o., Praha
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Retia a.s., Pardubice
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TESLA Blatná a.s., Blatná
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Kvantové technologie - průlomové technologie blízké budoucnosti - I – prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Kvantové technologie - průlomové technologie blízké budoucnosti - II – prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno).
11.30 - 12.30

Využití mikrovln v diagnostice vysokoteplotního plazmatu – RNDr. Jaromír Zajac (Ing. Jirous, J & J, Praha).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30

Modelování drsnosti povrchu vodičů v pásmu 110-170 GHz – Ing. Vratislav Sokol, PhD. (Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.).

14.30 - 15.00 Aplikace pixelového detektoru částic ve vesmíru – Milan Malich (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha).
15.00 - 15:30

Mikrovlnné senzory biomolekulárních procesů – Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ing. Daniel Havelka, Ph.D. (Ústav fotoniky a elekroniky AV ČR, v.v.i., Praha).

15.30 - 16:00

Metody asociace dat z radarových systémů pro řízení letového provozu – Doc. Ing. Jan Pidanič, Ph.D. (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice).

16:00 - 16:15

Přestávka

16:15 - 16.45 Radioamatérské vysílání – Doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2023 a 2024 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
29. 5. 2024, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 10. 5. 2024.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 10. 5. 2024 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 57. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 15. listopadu 2023 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

  

Úvodní přednáška představuje vývoj 3D radaru s elektronicky vychylovanou anténní řadou. Prezentace se neomezuje na mikrovlnné aspekty návrhu, ale snaží se ilustrovat vývoj kontextu celého životního cyklu (Systems Engineering), postupu návrhu shora dolů i nutnosti zohlednit aspekty z mnoha inženýrských oborů, například propojení mikrovlnného návrhu s číslicovým zpracováním signálu (digitální beamformer).

Rekonfigurovatelné antény nacházejí uplatnění v přehledových systémech pro vyhledávání cílů, chránění určitých prostorů, v komunikacích pro automatické vyhledávání účastníků a optimalizaci jednotlivých spojení. Pozornost je věnována anténám, jejichž směr maxima vyzařování je řízen elektronicky změnou stejnosměrného napětí, které řídí kapacity požitých varaktorů. Další možností řízení směru maxima vyzařování je změna amplitud napájecích signálů přivedených do jednotlivých portů.

Software COMSOL Multiphysics je tradičně založený na metodě konečných prvků (FEM). Pro pokrytí co největšího spektra simulací využívá i další numerické metody a dokáže je společně kombinovat v tzv. hybridních modelech. Tento způsob modelování je klíčový pro zachycení komplexního elektromagnetického chování a interakcí s různými materiály a strukturami. Software také dokáže do jediné simulace zahrnout i další fyzikální jevy, jakými jsou přestup tepla, proudění tekutin nebo strukturální deformace. Propojení různých fyzikálních domén a komplexní analýza interakce mezi nimi přináší nové perspektivy a umožňuje přesnější simulace v reálném prostředí. Podrobněji je rozebrán mikrovlnný ohřev a vliv strukturálních deformací na fungování systému.

Řízení letového provozu se při detekci letadel spoléhá zejména na sekundární radary a multilaterace pracující na frekvencích 1030 a 1090 MHz. Tyto senzory dotazují letadla, resp. obecně prostředky vybavené odpovídači, a očekávají na svůj dotaz odpověď. V případě velkého počtu dotazů může být odpovídač tak přetížen, že přestane odpovídat úplně. Cíle lze pak detekovat pouze primárním radarem, od jehož použití se ale v civilním řízení letového provozu stále více upouští. Budou popsáni uživatelé frekvencí a současný stav vytížení frekvencí. Dále budou prezentovány dopady přetížení odpovídačů a poslední konkrétní události předotazování.

Odhad počtu osob v místnosti pomocí Wi-Fi využívá komunikaci mezi mobilními zařízeními a infrastrukturou v podobě sondovacích požadavků z paketů Wi-Fi. Data jsou zachycována pomocí snifferů založených na mikrokontrolérech ESP32 a následně zpracovávána pomocí jazyka Python. Díky tomu lze odhadnout celkový počet osob (resp. mobilních zařízení) v budově.

Galvanoplastika (electroforming) je klasická aditivní výrobní technologie pro realizaci měděných mikrovlnných vlnovodů, vlnovodných přechodů, filtrů či antén. Stále hraje důležitou roli při výrobě precizních mikrovlnných dílů. Zcela nové možnosti pak nabízí kombinace 3D tisku polymerů či keramiky a elektrochemického pokovování v provedení tenkých (v řádu 0,01 mm) i silných (v řádu 0,1 mm) vrstev mědi či niklu.

Přednáška uvádějící diskusní večer se zabývá průběhem prvního českého pokusu o sólovou plavbu kolem světa bez zastávky a asistence v letech 2011/2012 spojenou s překonáním tehdy platného světového rekordu na vlastnoručně postavené 8,5 metrů dlouhé plachetnici jménem Singa. Pozornost bude věnována vybavení lodě elektronikou pro zajištění bezpečnosti plavby v rámci mezinárodního námořního tísňového a bezpečnostního GMDSS, navigaci, řízení lodě a pro zabezpečení životních potřeb. Podrobněji bude prezentováno komunikační vybavení pro rádiovou hlasovou a datovou komunikaci prostřednictvím družicových systémů Inmarsat.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
HUMSOFT spol. s r. o., Praha
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Návrh 3D radaru s aktivní anténní řadou - I – Ing. Pavel Šedivý, Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA a.s., Pardubice).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Návrh 3D radaru s aktivní anténní řadou - II – Ing. Pavel Šedivý, Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA a.s., Pardubice).
11.30 - 12.00

Rekonfigurovatelné planární antény – Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc., Ing. Milan Švanda, PhD., Ing. Václav Kabourek, PhD. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).

12.00 - 12.30

Numerické metody pro návrh a optimalizaci RF zařízení včetně vlivu teploty a deformací - Ing. Matouš Lorenc (HUMUSOFT s.r.o., Praha).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30

Přetížené radarové frekvence 1030/1090 MHz - Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (Řízení letového provozu ČR, s. p.).

14.30 - 15.00 Detekce a odhad počtu osob v místnosti pomocí Wi-Fi – doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně).
15.00 - 15:30

3D tisk a elektroforming - aditivní technologie pro výrobu mikrovlnných komponentů – Doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (Electroforming s.r.o., FEL-ČVUT v Praze).

15:30 - 15:45

Přestávka

15:45 - 16.45 Sám čtyřmi oceány s elektronikou a rádiovou komunikací - Ing. Petr Ondráček, CSc. (Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
15. 11. 2023, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 30. 10. 2023.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 30. 10. 2023 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 56. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 17. května 2023 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

   Úvodní přednáška je zaměřena na problematiku mikrovlnného vektorového měření: Význam S-parametrů, konstrukční řešení vektorových obvodových analyzátorů, systematické chyby měření a jejich korekce, měření vícebranů, měření diferenčních obvodů, měření extrémních impedancí, mikrovlnný skenovací mikroskop a interferometrické metody měření.

    Problematika kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele IT systémů je velmi důležitá. Cílem bude získat přehled o tom, jak přemýšlí útočník, s jakými typy útoků se dnes můžeme běžně setkat, a tak u účastníků semináře vyvolat větší obezřetnost při pohybu v kyberprostoru. Budou ukázány na příkladech jednotlivé typy útoků a budou diskutovány zásady bezpečného chování a pohybu na internetu.

    Filtry EMC jsou součástí téměř všech elektronických zařízení, kde zabraňují šíření rušivých signálů zejména po napájecích vedeních. Při vlastní funkci ale filtry nepracují do 50 Ω, nýbrž do obecných impedancí přípojných kabelů, resp. okolních obvodů. Ukazuje se, že reálné útlumy pak mohou být až o desítky dB nižší. Protože k výrazným poklesům průchozího útlumu dochází na specifických impedancích zdroje a zátěže, lze tyto stavy popsat jako „impedanční průrazy“. Z vyhodnocených frekvenčních závislostí je zřejmé, že při napojení EMC filtrů pomocí reálných kabelů mohou být výsledné průchozí útlumy až o 40 dB nižší, než při standardním vyhodnocování v bázi 50 Ω.

    Dále je řešena problematika návrhu systému pro vyhodnocování vlivu změn sluneční aktivity na lidský organismus, s dopadem na jeho chování a rozhodování v kontextu sociálních vztahů. Byl prokázán vliv sluneční aktivity, projevující se změnami dopadu elektricky nabitých částic slunečního větru na atmosféru Země, na změnu srdeční variability jednotlivce. Metody vyhodnocení se zaměřily na prokázání závislosti vybraných a monitorovaných psychofyziologických změn lidského organismu na změnách sluneční aktivity, doprovázené nízkoúrovňovými změnami EMG pole. Bylo prokázáno, že změny rozložení nízké úrovně elektromagnetického pole, mezi jinými, ovlivňuje variabilitu srdeční aktivity. Z analýzy získaných experimentů vyplývá řada odpovědí i na otázky příčin náhlých úmrtí a srdečních selhání.

    Následná přednáška se zabývá návrhem a realizací systému pro plašení špačků na vinicích. Systém je založen na pasivním optickém detektoru. Prostřednictvím kamer se sbírají obrazová data, která jsou následně zpracována pomocí algoritmů umělé inteligence. Na základě detekování a klasifikování hejna špačků je předána informace ze systému optického detektoru akčnímu členu, který provede plašení špačků.

    Měření materiálových parametrů na mikrovlnných a sub-THz kmitočtech je velmi aktuální téma např. v automobilovém průmyslu (ochranné vrstvy parkovacích a přehledových radarů v pásmu 77 GHz), radioastronomii (radomy teleskopů) nebo telekomunikacích (materiály používané v mobilních terminálech). Přednáška diskutuje výsledky mezinárodního porovnání měření komplexní permitivity několika referenčních materiálů pomocí různých metod v časové a kmitočtové oblasti v pásmu 20 GHz až jednotek THz a uvádí jejich přednosti a nedostatky.

    K započetí rozhlasového vysílání došlo 18. 5. 1923 a Československo tak stalo jednou z prvních zemí v Evropě s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Výzkum rozhlasového vysílání brzy doplnily snahy o televizní vysílání, kdy od konce 20. let 20. století experimentoval s nízkořádkovou mechanickou televizí Jaroslav Šafránek z Žáčkovy laboratoře na pražské univerzitě a v roce 1935 představil veřejnosti první mechanickou televizi. Pravidelné vysílání započalo až 1. 5. 1953, když se televizní vývoj po prvním úspěchu na výstavě MEVRO 1948 v Praze nakonec soustředil do pražské TESLY Strašnice. Přednáška představí peripetie vývoje obou mediálních struktur – rozhlasu a televize v Československu.

    Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Vektorová měření rozptylových parametrů - I – Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Vektorová měření rozptylových parametrů - II – Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
11.30 - 12.00

Porovnání metod měření komplexní permitivity materiálů v mikrovlnné a sub-terahertzové oblasti, Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha).

12.00 - 12.30

Vyhodnocování „impedančních průrazů“ v EMC filtrech – Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 15.00

Kurz přežití a praktické sebeobrany proti kyberzločincům – Ing. Jaroslav Burčík, PhD. (Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze).

15.00 - 15.30 Systém měření a vyhodnocení měření dopadu sluneční aktivity na člověka, měřicí sondy pro 24/7 monitoring1Ing. Michael Hanzelka MBA, Ph.D., 2Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., 3Ing. Augustín Cích, 1Ing. Zoltán Szabó, PhD., 1Ing. Radim Kadlec, PhD., 1Prof. Ing. Pavel Fiala, PhD. (1Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně, 2Masarykova univerzita, Brno, 3OPTICONTROL, s.r.o.,).
15.30 - 16:00

Systém pro optickou detekci špačků a jejich plašení – Ing. Eliška Vlachová Hutová, Ph.D, doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Jiří Janoušek (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně).

16:15 - 16.45 100 let československého/českého rozhlasu a 70 let československé/české televize, Prof. Ing. Marcela Efmertová, CSc. (Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
17. 5. 2023, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 10. 5. 2023.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 12. 5. 2023 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 55. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 9. listopadu 2022 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

   Míra využití globálních systémů družicové navigace (GNSS) v posledních 10-15 letech významně stoupla. Svůj podíl na tom má kromě vysoké přesnosti a dostupnosti signálů i přítomnost GNSS přijímače téměř v každém chytrém telefonu či novém vozidle. Úvodní přednáška popisuje základní principy fungování současných GNSS, možnosti jejich zpřesnění a také některé vybrané aplikace jak na Zemi, tak ve vesmíru. Věnuje se rovněž omezením a zranitelnosti družicové navigace.

   Harmonické transpondéry, antény-odražeče zatížené nelineárním prvkem jako je dioda nebo tranzistor, odrážejí při ozáření signálem základního kmitočtu vyšší harmonické frekvence, jejichž detekce umožnuje zlepšit jejich rozpoznatelnost a zajistit tak spolehlivou identifikaci předmětů a osob, na které jsou připevněny. Přednáška si klade za cíl: představit koncept harmonického radaru, ukázat jeho příklady a stručně zmínit metody analýzy harmonických transpondérů.

   Radarový senzor pro automobilový průmysl vyniká svoji odolností v náročných povětrnostních i světelných podmínkách. Díky univerzálnosti je široce nasazován v aplikacích, jakými jsou hlídání mrtvého úhlu nebo nouzové brzdění. Jedním z klíčových elementů pro zajištění optimální konfigurace radarového senzoru je integrace senzoru na vozidlo, kalibrace daného senzoru během výrobního procesu a také průběžná kalibrace během doby života senzoru na daném vozidle.
 
   Šíření signálu vzduchem přináší řadu výhod v podobě nízké latence, linearity přenosu a zanedbatelných ztrát. Optická vlákna s dutým jádrem kombinují výhody přenosu na velké vzdálenosti s výhodami šíření signálu ve vzduchu. Jejich využití bude mít zásadní dopad nejen na telekomunikační sektor, ale i v oblastech senzoriky, interferometrii a laserů od viditelné po střední infračervenou oblast.

   Životnost transformátorů je snižována tzv. částečnými výboji. Jedná se o nízkoenergetické elektrické výboje, ke kterým dochází uvnitř izolace. Metoda jejich zjišťování je založena na detekci elektromagnetického vyzařování výbojů v pásmu ultra vysokých kmitočtů (300 MHz - 3 GHz). Transformátor je nutno osadit snímací anténou/anténami a doplnit řetězcem pro zpracování signálu až do oblasti mikrovlnných kmitočtů. Tedy zejména zesilovacími obvody a přístroji pro záznam a vyhodnocení signálů.

   Funkční vzorky zařízení schopných registrovat a následně analyzovat objekty rozměrových řádů nano a subnanometrů ve vzdušném aerosolu jsou představeny v následující přednášce. Jedná se o vývoj zařízení schopného vzorkovat ze vzduchu viry zodpovědné za respirační infekce člověka pro následnou analýzu jejich přítomnosti, a to se zřetelem na stav SARS-CoV-2. Zařízení byla koncipována pro záchyt objektů na soustavu nanovláknových filtrů a na povrchu gelů.

   Předposlední přednáška popisuje návrh a měření tříportového kompaktního vlnovodného zařízení, které kombinuje dva ortogonální mody do výstupního čtvercového vlnovodu. Zařízení pracuje v pásmu Ka 26-40 GHz. Slučovač je doplněn kuželovým trychtýřem se ziskem 20 dBi a vykazuje izolaci mezi porty kolem 50 dB.

   Poslední přednáška popíše dva základní principy hypertermie: fokusovaná EM vlna a kapacitní ohřev. Fyzikálním rozborem obou principů bude ukázáno, že opravdu dobře mohou fungovat jen systémy s fokusovanou vlnou. Budou popsány různé typy aplikátorů pro vytvoření fokusované EM vlny. Např. aplikátory na bázi 8 až 24 dipólů, resp. 4 až 8 vlnovodů. Na závěr budou uvedeny příklady dvou konkrétních komerčně dostupných systémů pro mikrovlnnou regionální hypertermii.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, spol. s r. o., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Družicová navigace – principy, aplikace a limity - I – Ing. Václav Navrátil, Ph.D., Prof. Ing. František Vejražka, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Družicová navigace – principy, aplikace a limity - II – Ing. Václav Navrátil, Ph.D., Prof. Ing. František Vejražka, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
11.30 - 12.00 Harmonické transpondéry pro aplikace Internetu věcí - Doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., Ing. Milan Švanda, Ph.D. (Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze).
12:00 - 12:30 Kalibrace Radarového senzoru v pásmu 77/79 GHz - Ondřej Kozák,  Michal Mandlík, Vladmír Brázda, Milan Kvičera (Valeo Autoklimatizace k.s., Praha).
12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30 Optická vlákna s dutým jádrem pro sítě 5G+ – Doc. Ing. Matěj Komanec, Ph.D., Ing. Dmytro Suslov, Ph.D., Ing. Daniel Dousek, MSc. Ailing Zhong, Bc. Jan Vocílka, Prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D., *Prof. Radan Slavík (Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze, *Optoelectronics Research Centre, University of Southampton).
14.30 - 15.00 UHF detekce a lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech – 1Doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.; 1Ing. Martin Čáp, Ph.D; 1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.; 2Ing. Miloš Kaška; 3Ing. Lubomír Kočiš, CSc. (1Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně, 2TES, s.r.o., Třebíč, 3EGU - HV Laboratory a.s., Praha).
15.00 - 15:30

Metody vzorkování a detekce mikto-nano objektů (SARS-CoV-2 a dalších patogenů) v aerosolu vzduchu – 1Ing. Z. Szabo, Ph.D. 1Ing. M.Čáp, Ph.D., 1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., 2Mgr, P. Králík, Ph.D. 2Mgr. R. Dziedzinska, Ph.D. 3Mgr. Oto Pavliš, Ph.D. (1UTEE FEKT VUT v Brně, 2Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Brně, 3MO, Vojenský zdravotní ústav, G33, VOP CZ, s.p.).

15:30 - 16:00

Kompaktní vlnovodný směšovač modů (Orthomode transducer, OMT) pro pásmo Ka 26-40 GHz, Ing. Šimon Fojtík, Doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., Ing. Zdeněk Hradecký, Ph.D. (Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze).

16:15 - 16.45 Přehled a vzájemné porovnání komerčně dostupných systémů pro regionální léčbu nádorových onemocnění mikrovlnnou hypertermii, 1Doc. Ing. David Vrba, Ph.D., 1Prof. Dr. Ing. Jan Vrba, MSc., 1Ing. Ondřej Fišer, Ph.D., 2Ing. Milan Babák, 2Ing. Jesus Cumana, 2Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., (1Fakulta biomedicínského inženýrství, 2Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze).
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES, z. s. a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
9. 11. 2022, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 319 a 315 (3. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad na platbu, předá u registrace fakturační adresu, doručovací poštovní adresu, případně text, který v potvrzení požaduje vytištěný na zvláštním listu. Daňový doklad bude následně po semináři zaslán na uvedenou adresu. Do zprávy pro příjemce napište jméno pro všechny platby!!! Jinak nelze identifikovat platbu. 

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se můžete přihlásit na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 1. 11. 2022 pomocí odkazu Registrační formulář (nebo i později, ovšem nemusí být zaručen dostatečný počet tištěných sborníků), nebo poštou zasláním ústřižku z PDF pozvánky. Účastnický poplatek lze uhradit převodem na účet, nebo případně hotově při registraci.

Pořadatel - dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Telefon: 221082256, Fax: 222222155
IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 54. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 18. května 2022 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

Úvodní přednáška semináře shrnuje vývoj vesmírných technologií, které jsou v současné době přístupné i universitám. Přednáška se soustředí na oblast astrofyziky vysokých energií, kam patří tzv. záblesky gama záření, které doprovázejí vznik černých děr. Byly objeveny koncem šedesátých let pomocí družice VELA. Družice GRBAlpha jako první na světě ukázala, že gama záblesky lze běžně detekovat pomocí nejmenších nanosatelitů. Otevřely se tak dveře, které budou v blízké době monitorovat celou oblohu. Nová generace malých 50-100 kg družic vytvoří možnosti výzkumu včetně komerčního využití.

Na mikrovlnných kmitočtech často nelze měřenou součástku připojit přímo k vektorovému analyzátoru, ale je nutné ji vložit do držáku. Abychom mohli provést operaci vyjmutí vlivu držáku, musíme znát jeho S-parametry. Přednáška poskytne ucelený přehled různých technik, které se používají pro realizaci tohoto procesu, nejen v oblasti měření, ale také ve virtuální oblasti 3D EM simulací. Přednáška se pokusí dát do kontextu jednotlivé algoritmy a porovnat jejich výhody a nevýhody.

Simulátory cílů se používají pro testování různých typů radarů. Jejich specifikou pro automobilové aplikace je to, že jsou mimořádně vhodné i pro ověřování reakcí automobilových systémů při různých dopravních scénářích. Z pohledu zpracování signálů (zpoždění, dopplerovský posuv, amplituda) mohou být simulátory čistě analogové nebo digitální, výhodné může být i zpracování kombinované. Komplikovanou záležitostí je realizace dopplerovského frekvenčního posuvu. Přednáška ukazuje, jaké možnosti jsou k dispozici a jaké by měly být odpovídající nastavené hodnoty. Pozornost je také věnována požadavkům na simulaci více cílů na různých azimutech a jejich pohyb v obecných směrech.

Byly vyvinuty nové senzory pro měření ultrakrátkých vzdáleností. Senzory obsahují vf. tlumivku na přírubě otevřeného ústí vlnovodu WR10 a kruhového vlnovodu s poloměrem 1,42 mm. Kruhový vlnovodový senzor pracuje ve frekvenčním pásmu 75-76 GHz s maximální chybou měřené vzdálenosti 19 mm. Senzor s obdélníkovým vlnovodem umožňuje použít frekvenční pásmo od 76 do 86 GHz. Nejlepších vlastností dosahuje v okolí 80 GHz, kde maximální chyba měřené vzdálenosti nepřesáhne 12 mm. Vlastnosti obou senzorů byly experimentálně verifikovány pro vzdálenosti v intervalu od 0 mm do 6 mm

Výroba polovodičových součástek zahrnuje několik etap, které zůstávají uživatelům skryty. Významnou součástí tohoto procesu je testování elektrických parametrů finální polovodičové součástky v procesu výroby. Prezentace Ing. Závodného je zaměřena na testování lineárních regulátorů určených pro realizaci stabilizovaných zdrojů ve spotřební elektronice.

Provoz AM vysílačů dřívější (elektronkové) konstrukce je poměrně energeticky náročný. Bylo hledáno řešení úspor elektrické energie i v této oblasti. V přednášce je porovnána účinnost klasického (elektronkového) vysílače s vysílačem s impulsní modulací osazeným polovodiči. Dále porovnáno spektrum klasického AM vysílače a vysílače s řízenou nosnou, jsou zmíněny problémy, které bylo nutno řešit. Bude popsáno řešení úpravy vysílače velkého výkonu na systém s řízenou nosnou.

Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou Ing. Jana Krčmáře, která uvede historii vysílače Topolná v letech 1952 – 2016. Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, spol. s r. o., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů - I – Doc. Mgr. Norbert Werner Ph.D. (Přírodovědecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů - II – Doc. Mgr. Norbert Werner Ph.D. (Přírodovědecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno).
11.30 - 12.30 Charakterizace součástek a držáků na mikrovlnných kmitočtech - Ing. Vratislav Sokol, Ph.D. (Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.).
12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30 Analogové a digitální simulátory cílů pro testování automobilových radarů – Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc., (Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze).
14.30 - 15.00 Nový vlnovodový senzor pro bezkontaktní měření ultrakrátkých vzdáleností - Mgr. Aleksandra Baskakova, Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc., (Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze).
15.00 - 15:30

Testování polovodičů - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (ONSEMI, SCG Czech Design Center, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm).

15:30 - 16:00

Řízená nosná na AM vysílačích, Ing. Jan Krčmář.

16:15 - 16.45 Z historie vysílače Topolná, Ing. Jan Krčmář.
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Účast na semináři bude povolena v souladu s platnými pandemickými opatřeními. Dodržujte, prosím nařízené podmínky, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům.


Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám.

Aktuální informace o ČES, z. s. a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
18. 5. 2022, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad na platbu, předá u registrace fakturační adresu, doručovací poštovní adresu, případně text, který v potvrzení požaduje vytištěný na zvláštním listu. Daňový doklad bude následně po semináři zaslán na uvedenou adresu. Do zprávy pro příjemce napište jméno pro všechny platby!!! Jinak nelze identifikovat platbu. 

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Přihlášku odešlete na e=mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 1. 5. 2022 tamtéž, nebo na adresu Česká elektrotechnická společnost, Novotného lávka 5, 11668 Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů a doklad pro plátce (firmu) o příjmu vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 1. 5. 2022 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie referátů účastníkovi včas nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 1. 5. 2022 (nebo i později, ovšem nemusí být zaručen dostatečný počet tištěných sborníků).
Účastnický poplatek lze uhradit převodem na účet (viz níže), nebo případně hotově při registraci.

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad nebo potvrzení na platbu, zašle e-mailem žádost na adresu ČES z. s., která je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V té uvede jména a fakturační náležitost a bude mu zpětně e-mailem zasláno (po obdržení platby) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku na seminář. V bankovní platbě uveďte do zprávy pro příjemce jména osob, za které je vložné placeno (viz také registrační formulář). Jinak nelze platbu identifikovat.

Pořadatel - dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Telefon: 221082256, Fax: 222222155
IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1

Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2019, 2020 a 2021 lze zaplatit pouze bankovním převodem. Vzhledem k současné zdravotní situaci nebudou během semináře přijímány hotové peníze. Prosíme platit vložné včetně členských poplatků ČES pouze bankovním převodem na účet č 11135111/0100, KB Praha-východ. Konst. s.=308, Var. s.=8.

Během semináře je možné zaplatit v hotovosti členské příspěvky členů České elektrotechnické společnosti, z.s.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.