POZVÁNKA

na 50. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 15. května 2019 v Pražském kongresovém centru, vchod č. 5, ul. 5. května 1640/65, Praha 4. (mapa)

Orientační plán Pražského kongresového centra s vyznačením čísel vchodů (PDF ke stažení).

(elektronická příhláška ZDE)

 Úvodní přednáška seznamuje se současným stavem nových perspektivních materiálů a jejich využití ve strukturách součástek, senzorů a aktuátorů s využitím pro širokou oblast aplikací RF až UHF. Pozornost je věnovaná současnému stavu vývoje grafenu, struktur tranzistorů a dalších typů součástek z něho vyrobených. Dále jsou zde představeny komponenty realizované technologiemi MEMS, včetně senzorů a akčních členů a jejich řízení, pokročilá mikrosystémová řešení součástek s využitím v radiotechnice a komunikacích.

Přednáška „Difrakce vln na tělesech – experimenty, simulace, aplikace“ uvádí základní konfigurace a vztahy pro objektivní hodnocení RCS různých objektů, podmínky experimentálních měření na kmitočtech kolem 35 GHz, dosažené výsledky měření a následnou kontrolu/ověřování výsledků pomocí SW simulace. Závěrem jsou naznačena další možná experimentální měření a jejich využití pro upřesnění SW simulací a využitelnost v praxi.

Monitorovací systém SIMON je vyvinutý jako technický nástroj dohledu na provozní prostředky ATC. Pozemní stanice systému monitoruje dotazy sekundárního radaru a rovněž zpracovává patřičné odpovědi. Kromě SSR systém umožňuje také monitoring ADS-B, MLAT a ACAS. Analogová architektura systému se skládá ze směrových antén, diplexeru pro oddělení kmitočtových dílčích pásem a vícekanálových přijímačů. Pro zpracování dat se využívá datového serveru, záznamového serveru, přijímače GNSS, NTP serveru a klientského počítače. Přijatá data slouží k analýze standardního provozu, vytvoření modelů předpokládaného chování a upozornění na odchylky.

Elektricky malé antény jsou nedílnou součástí mnoha přenosných zařízení. Vzhledem k tomu, že tyto antény jsou z principu úzkopásmové, je jejich činnost významně ovlivněna blízkými objekty, jako jsou například pouzdro zařízení, baterie, desky plošných spojů, kabely, atd. Typický postup návrhu těchto antén vychází z měření činitele odrazu prototypu a následným časově náročným experimentálním dolaďováním SMD součástek přizpůsobovacího obvodu. Podobně je tomu u přístupu pomocí 3D EM simulace, kde vstupní informace, např. materiálové vlastnosti substrátu, jsou nedostatečné.

Další přednáška se zabývá problematikou šíření rádiového signálu současných komunikačních systémů v prostorách tunelů, metra a rozsáhlých stavebních objektů. Je rozebrána zejména používaná technologie a topologie systémů pro rádiové pokrytí podzemních prostor. Další část příspěvku je věnována problematice vyzařovacích kabelů jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska dosažení potřebných vysokofrekvenčních parametrů. Jedná se zejména o problematiku pasivních intermodulací, ale i problematiku použití vyzařovacího kabelu jako tzv. „požárně bezpečnostní zařízení“.

V listopadu 2018 schválila Generální konference pro míry a váhy změny definic základních jednotek měření. Soustava jednotek SI bude nově založena na fundamentálních konstantách přírody. Příspěvek se bude krátce zabývat historií soustavy jednotek SI a poté budou ukázány některé zajímavé experimenty, které redefinici soustavy jednotek předcházely.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
Computer Simulation Technology, Dolní Břežany
CS SOFT spol. s r. o., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Libřice
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Komponenty pro mikrovlnnou techniku založené na moderních technologiích a
materiálech
, část 1, - Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Komponenty pro mikrovlnnou techniku založené na moderních technologiích a
materiálech
, část 2, - Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL  ČVUT v Praze).
11.30 - 12.00 Difrakce vln na tělesech – experimenty, simulace, aplikace – Ing. Tibor Bachorec,
Ph.D1, Ing. Petr Svoboda, CSc.2, (1SVS FEM, s r. o., Brno, 2odborný poradce, Praha).
12:00 - 12:30 Monitorovací systém SIMON 1030/1090MHz – Ing. Vítězslav Krčmář, CSc. (T-CZ
a.s., Pardubice)
12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 15.00 Návrh a verifikace elektricky malé antény - Jan Eichler, Milan Příhoda, Vratislav
Sokol (CST - Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany).
15.00 - 15.30 Šíření radiového signálu současných komunikačních systémů v prostorách tunelů
Ing. Libor Daněk (RCD Radiokomunikace spol. s r. o., Staré Hradiště).
15.30 - 16:00 Redefinice soustavy jednotek SI – Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický
institut, Praha).
16.00 - 16.10 Zakončení semináře..


Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám.

Aktuální informace o ČES, z. s. a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://spolky.csvts.cz/ces/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
POZOR: Změna místa konání
. 15. 5. 2019, Pražské kongresové centrum (mapa), vchod č. 5, ul. 5. května 1640/65, Praha 4., místnost: Severní sál 2. patro (plánek vchodů).

Spojení:
Metro C, stanice Vyšehrad. Parkování je možné v podzemních garážích Centra. 

Obědy:
Doporučujeme pořídit mimo Pražské kongresové centrum.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Přihlášku odešlete, vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 1. 5. 2019 na adresu Česká elektrotechnická společnost, Novotného lávka 5, 11668 Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů a doklad pro plátce (firmu) o příjmu vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 1. 5. 2019 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie referátů účastníkovi včas nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž na internetové stránce http://web.cvut.cz/ces/mt do 1. 5. 2019 (nebo i později, ovšem nemusí být zaručen dostatečný počet tištěných sborníků). Zahraniční účastníky prosíme uhradit vložné až při prezenci.

Pořadatel - dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Telefon: 221082256, Fax: 222222155
IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1

Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2018 a 2019 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem nebo osobně v sekretariátu ČES.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.