POZVÁNKA

na 56. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 17. května 2023 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

   Úvodní přednáška je zaměřena na problematiku mikrovlnného vektorového měření: Význam S-parametrů, konstrukční řešení vektorových obvodových analyzátorů, systematické chyby měření a jejich korekce, měření vícebranů, měření diferenčních obvodů, měření extrémních impedancí, mikrovlnný skenovací mikroskop a interferometrické metody měření.

    Problematika kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele IT systémů je velmi důležitá. Cílem bude získat přehled o tom, jak přemýšlí útočník, s jakými typy útoků se dnes můžeme běžně setkat, a tak u účastníků semináře vyvolat větší obezřetnost při pohybu v kyberprostoru. Budou ukázány na příkladech jednotlivé typy útoků a budou diskutovány zásady bezpečného chování a pohybu na internetu.

    Filtry EMC jsou součástí téměř všech elektronických zařízení, kde zabraňují šíření rušivých signálů zejména po napájecích vedeních. Při vlastní funkci ale filtry nepracují do 50 Ω, nýbrž do obecných impedancí přípojných kabelů, resp. okolních obvodů. Ukazuje se, že reálné útlumy pak mohou být až o desítky dB nižší. Protože k výrazným poklesům průchozího útlumu dochází na specifických impedancích zdroje a zátěže, lze tyto stavy popsat jako „impedanční průrazy“. Z vyhodnocených frekvenčních závislostí je zřejmé, že při napojení EMC filtrů pomocí reálných kabelů mohou být výsledné průchozí útlumy až o 40 dB nižší, než při standardním vyhodnocování v bázi 50 Ω.

    Dále je řešena problematika návrhu systému pro vyhodnocování vlivu změn sluneční aktivity na lidský organismus, s dopadem na jeho chování a rozhodování v kontextu sociálních vztahů. Byl prokázán vliv sluneční aktivity, projevující se změnami dopadu elektricky nabitých částic slunečního větru na atmosféru Země, na změnu srdeční variability jednotlivce. Metody vyhodnocení se zaměřily na prokázání závislosti vybraných a monitorovaných psychofyziologických změn lidského organismu na změnách sluneční aktivity, doprovázené nízkoúrovňovými změnami EMG pole. Bylo prokázáno, že změny rozložení nízké úrovně elektromagnetického pole, mezi jinými, ovlivňuje variabilitu srdeční aktivity. Z analýzy získaných experimentů vyplývá řada odpovědí i na otázky příčin náhlých úmrtí a srdečních selhání.

    Následná přednáška se zabývá návrhem a realizací systému pro plašení špačků na vinicích. Systém je založen na pasivním optickém detektoru. Prostřednictvím kamer se sbírají obrazová data, která jsou následně zpracována pomocí algoritmů umělé inteligence. Na základě detekování a klasifikování hejna špačků je předána informace ze systému optického detektoru akčnímu členu, který provede plašení špačků.

    Měření materiálových parametrů na mikrovlnných a sub-THz kmitočtech je velmi aktuální téma např. v automobilovém průmyslu (ochranné vrstvy parkovacích a přehledových radarů v pásmu 77 GHz), radioastronomii (radomy teleskopů) nebo telekomunikacích (materiály používané v mobilních terminálech). Přednáška diskutuje výsledky mezinárodního porovnání měření komplexní permitivity několika referenčních materiálů pomocí různých metod v časové a kmitočtové oblasti v pásmu 20 GHz až jednotek THz a uvádí jejich přednosti a nedostatky.

    K započetí rozhlasového vysílání došlo 18. 5. 1923 a Československo tak stalo jednou z prvních zemí v Evropě s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Výzkum rozhlasového vysílání brzy doplnily snahy o televizní vysílání, kdy od konce 20. let 20. století experimentoval s nízkořádkovou mechanickou televizí Jaroslav Šafránek z Žáčkovy laboratoře na pražské univerzitě a v roce 1935 představil veřejnosti první mechanickou televizi. Pravidelné vysílání započalo až 1. 5. 1953, když se televizní vývoj po prvním úspěchu na výstavě MEVRO 1948 v Praze nakonec soustředil do pražské TESLY Strašnice. Přednáška představí peripetie vývoje obou mediálních struktur – rozhlasu a televize v Československu.

    Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Vektorová měření rozptylových parametrů - I – Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Vektorová měření rozptylových parametrů - II – Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
11.30 - 12.00

Porovnání metod měření komplexní permitivity materiálů v mikrovlnné a sub-terahertzové oblasti, Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha).

12.00 - 12.30

Vyhodnocování „impedančních průrazů“ v EMC filtrech – Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 15.00

Kurz přežití a praktické sebeobrany proti kyberzločincům – Ing. Jaroslav Burčík, PhD. (Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze).

15.00 - 15.30 Systém měření a vyhodnocení měření dopadu sluneční aktivity na člověka, měřicí sondy pro 24/7 monitoring1Ing. Michael Hanzelka MBA, Ph.D., 2Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., 3Ing. Augustín Cích, 1Ing. Zoltán Szabó, PhD., 1Ing. Radim Kadlec, PhD., 1Prof. Ing. Pavel Fiala, PhD. (1Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně, 2Masarykova univerzita, Brno, 3OPTICONTROL, s.r.o.,).
15.30 - 16:00

Systém pro optickou detekci špačků a jejich plašení – Ing. Eliška Vlachová Hutová, Ph.D, doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Jiří Janoušek (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně).

16:15 - 16.45 100 let československého/českého rozhlasu a 70 let československé/české televize, Prof. Ing. Marcela Efmertová, CSc. (Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
17. 5. 2023, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 10. 5. 2023.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 12. 5. 2023 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.