POZVÁNKA

na 58. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 29. května 2024 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

  

Úvodní přednáška se zabývá kvantovou teorií, která je s námi již řadu let, její počátky lze vysledovat do začátku 20. století. Bez kvantové teorie bychom neuměli popsat fungování polovodičových součástek, využívat jadernou energii nebo konstruovat lasery. Kvantové technologie současnosti staví na technologickém zvládnutí práce s jednotlivými objekty kvantového světa – elementárními částicemi, atomy i hmotnými objekty. Tyto technologie představují skutečně pootevřené dveře do budoucnosti techniky s potenciálem přinést zásadní paradigmatickou změnu. Senzory využívající kvantových efektů významně zpřesní měření, kvantová kryptografie a komunikace přenesou zpracování dat na kvalitativně vyšší úroveň a dopady kvantového počítání na matematiku, informatiku a prakticky všechny aspekty vědy i společnosti snad ani nelze přecenit.

Vysokoteplotní plazma je plně ionizovaný plyn o teplotě desítek až stovek miliónů stupňů. Ve vědeckovýzkumných zařízeních se zkoumá zejména za účelem přípravy řízené termojaderné fúze. K bezkontaktnímu měření parametrů jako je teplota nebo hustota plazmatu lze mj. použít mikrovlny. Jde jak o pasivní měření – radiometrii, tak i o aktivní metody – interferometrii a reflektometrii. V přednášce budou uvedeny principy měření teploty a hustoty plazmatu mikrovlnnými přístroji, bloková schémata a detaily používaných mikrovlnných zařízení

Nástroje pro elektromagnetické simulace nabízejí několik modelů pro vyšetřování efektu drsnosti povrchu ztrátových vodičů, jejich spolehlivé použití je stále náročný úkol. Na rozdíl od tradičního přístupu, kde je model kovového povrchu založen na odhadu vodivosti a měření mechanických vlastností povrchu, přednáška popíše přímou extrakci povrchové impedance materiálu z naměřených S-parametrů vhodného a dobře definovaného testovacího vzorku. Celý proces bude prezentován s ohledem na spolehlivost a robustnost celého procesu.

Pixelové detektory Timepix vyvinuté v CERNu se ukázaly jako velmi přínosný nástroj pro studium částicové fyziky. Jedním z cílů pracoviště je dostat tyto detektory i do vesmíru. Přednáška popíše tyto detektory a bude průvodcem vývoje zařízení pro vyčítání a zpracování dat z detektorů včetně nástrah a problémů.

Radiofrekvenční a mikrovlnné senzory umožňují neinvazivní monitorování procesů v lékařských, biologických a chemických aplikacích. Určení optimálního frekvenčního pásma z pohledu vzorku, který má být zkoumán, je ale často v inženýrské literatuře nejasné. Znalost molekulární struktury hmoty umožňuje predikci frekvenčních pásem, kde probíhá při biomolekulárních procesech největší změna reálné nebo imaginární části permitivity.

S růstem intenzity letecké dopravy rostou požadavky na zajištění její bezpečnosti. V současné době je řízení leteckého provozu a tím i jeho bezpečnost závislé na kooperujícím vybavení na palubách letadel, odpovídačích sekundárního přehledového radaru na palubě. Jedním z perspektivních nezávislých systémů je systém založený na bistatických primárních radarech, což jsou radary s prostorově oddělenou přijímací a vysílací částí. Fúzí několika bistatických radarů vzniká multi-bistatický radarový systém. Jednou z jeho výhod je relativně jednoduchá konstrukce, nižší cena oproti primárním radarům a variabilita nasazení z pohledu pokrývaného prostoru, Hlavní nevýhodou je velmi náročné signálové zpracování. Nejnáročnější úlohu tohoto zpracování představuje asociace dat a následné vedení cílů.

Přednáška uvádějící diskusní večer seznamuje s koníčkem zvaným radioamatérské vysílání. Bude se zabývat širokým spektrem témat - legislativou v ČR, frekvenčními pásmy, způsoby komunikace, anténami, radiostanicemi, šířením, ionosférou a sluneční aktivitou. Zmíněna bude také možnost laického vysílání radiostanicemi CB, PMR a na tzv. sdílených kmitočtech.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

 

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
HUMUSOFT spol. s r. o., Praha
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Retia a.s., Pardubice
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TESLA Blatná a.s., Blatná
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Kvantové technologie - průlomové technologie blízké budoucnosti - I – prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Kvantové technologie - průlomové technologie blízké budoucnosti - II – prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno).
11.30 - 12.30

Využití mikrovln v diagnostice vysokoteplotního plazmatu – RNDr. Jaromír Zajac (Ing. Jirous, J & J, Praha).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30

Modelování drsnosti povrchu vodičů v pásmu 110-170 GHz – Ing. Vratislav Sokol, PhD. (Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.).

14.30 - 15.00 Aplikace pixelového detektoru částic ve vesmíru – Milan Malich (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha).
15.00 - 15:30

Mikrovlnné senzory biomolekulárních procesů – Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ing. Daniel Havelka, Ph.D. (Ústav fotoniky a elekroniky AV ČR, v.v.i., Praha).

15.30 - 16:00

Metody asociace dat z radarových systémů pro řízení letového provozu – Doc. Ing. Jan Pidanič, Ph.D. (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice).

16:00 - 16:15

Přestávka

16:15 - 16.45 Radioamatérské vysílání – Doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2023 a 2024 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
29. 5. 2024, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 10. 5. 2024.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 10. 5. 2024 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.